ข้อมูลทั่วไป : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายพัฒนา   ยอดสะอึ
 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา : นางสาวสายสุดา   พรมลา
 • ข้อมูลพื้นฐาน : ตั้งอยู่หลังวัดตราชูวนาราม ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
 • ที่อยู่ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
  โทรศัพท์ 083-1439786 โทรสาร 043-239967
  e-mail : nongwang.school@yahoo.com
  website : www.bnwschool.org
 • ที่ตั้งและอาณาเขต :

                ทิศเหนือ            จดชุมชนหนองแวงตราชู 2
                ทิศใต้                 จดชุมชนหนองแวงตราชู 4
                ทิศตะวันออก    จดชุมชนหนองแวงตราชู 2
                ทิศตะวันตก       จดวัดหนองแวงตราชูวราราม

 • วิสัยทัศน์: วิชาการได้มาตรฐาน รู้งานอาชีพ มีทักษะชีวิต
 • อัตลักษณ์: ใจดี ใจเย็น มีจิตอาสา มีความเอื้ออาทร
 • สีประจำโรงเรียน :
เขียว ขาว
 • อักษรย่อของโรงเรียน : ท.น.ว.
 • แผนที่มาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง :