บุคลากรสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 -3

นางฐิดาภรณ์-ชยโกมินทร์
หัวหน้าสายชั้น
นางฐิดาภรณ์    ชายโกมินทร์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
นางเสงี่ยม-วงศ์สง่า
นางเสงี่ยม วงศ์สง่า
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรินทร์ ขุนศรีรักษา
นายสุรินทร์ ขุนศรีรักษา
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
นายบรรยง ลิละคร
นายบรรยง ลิละคร
ครู
นางสาวมณีรัตน์ ราชมุลตรี
นางสาวมณีรัตน์ ราชมุลตรี
ผู้ช่วยครู
นางสาวรัชมาภรณ์ พรหมรัตน์
นางสาวรัชมาภรณ์ พรหมรัตน์
ผู้ช่วยครู