พันธกิจและยุทธศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

พันธกิจที่ ๑ : จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ทั้งในด้านวิชาการ วิชางาน ทักษะชีวิต   สอดคล้องกับภูมิสังคมและวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.: ส่งเสริมวิชาการให้ได้มาตรฐาน และเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ นักเรียนมีคุณภาพทางวิชาการครอบคลุมทั้ง 3 มิติ( พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย) ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.: ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้ได้เรียนรู้งานอาชีพที่หลากหลาย ตามความสนใจและความถนัด
เป้าประสงค์ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกงานอาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.: วางพื้นฐานทักษะชีวิตของการเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี (มีวินัย มีความเสียสละ ซื้อสัตย์ ประหยัด ขยัน อดทน มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีจิตอาสา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
พันธกิจที่ ๒ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.: ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.: สร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายโรงเรียน
เป้าประสงค์ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและดูแลทั้งด้านวิชาการ สุขภาพ การดำรงชีวิต จากผู้มีส่วนได้เสีย
พันธกิจที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.: เรียนรู้ร่วมการปฏิบัติโดยการจัดกระบวนการพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นครูที่มีจิตวิญญาณ
เป้าประสงค์ ครูสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ภูมิสังคม/วิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชน
พันธกิจที่ ๔ : พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.: โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภพผู้เรียน ด้วยการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชนผู้ปกครองพึ่งพอใจในกระบวนการบริหารจัดการ