Category: ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

993538_1088962811149111_8780800712473228279_n

การเรียนรู้เชิงเกษตร

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เชิงเกษตร โดยทางโรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกผัก การดูแลรักษาตลอดถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ More : คลิก ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม