Tagged: ความซื่อสัตย์

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ผอ.พัฒนา ยอดสะอึ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอง.ผอ.สายสุดา พรมลา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสรุปกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 โดยจัดกระบวนการในรูปแบบฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1....